Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školného) na školní rok 2018/2019 je ředitelkou školy stanoveno dle níže uvedených právních předpisů na 607 Kč měsíčně. Školné se hradí do 15. dne v měsíci na účet číslo: 273002749/0300. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který jste obdrželi při přijetí dítěte do MŠ.

Školné neplatí rodiče dětí, které v daném školním roce plní povinnou předškolní docházku dle zákona 561/2004 Sb. tedy děti narozené do 31.8.2013. Všechny ostatní děti narozené po tomto datu školné platí.

právní předpisy, jimiž se řídí stanovení výše školného v mateřské škole: § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění