Zápisy do ZŠ jsou stanoveny školským zákonem od 1. do 30.4.

V ZŠ Jesenice proběhnou zápisy v tomto školním roce do 1. tříd 4. a 5.4.2022. Zápis do ZŠ Zdiměřice 5.-7.4.2022

Důvodem k odkladu školní docházky (dále OŠD) může být:

 • vada řeči (záleží na posouzení logopedem, zda typ řečové vady je indikací k odkladu - např. opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, některé typy nesprávné výslovnosti hlásek)
 • percepční nezralost (rozlišovací schopnost ve smyslových oblastech)
 • obtíže v oblasti grafomotoriky a laterality (např. nesprávný úchop tužky, neuvolněná ruka, nevyhraněné užívání dominantní ruky apod.)
 • obtíže v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • pomalé pracovní tempo
 • častá nemocnost dítěte
 • sociální nezralost
 • jiné vývojové obtíže

Oblasti, které by měl předškolák bez potíží ovládat naleznete zde

Pro domácí přípravu na vstup do školy doporučujeme tento kvalitně zpracovaný materiál, který vás s dětmi bude provázet celým předškolním rokem.

Pokud u svého dítěte zvažujete odklad školní docházky (dále OŠD) je postup následující:

 • využijte možnosti konzultace s třídními učitelkami vašeho dítěte;
 • domluvte si s předstihem termín ve školském poradenském zařízení (spádová pedagogicko psychologická poradna je pro naši oblast v Benešově) k posouzení školní zralosti dítěte;
 • jakmile budete vědět termín, kdy půjdete do poradny, nahlaste jej p. učitelkám v MŠ (MŠ vyplňuje tzv. předškolní dotazník, který zasílá do poradny s předstihem);
 • na webu ZŠ, kde budete žádat o OŠD si stáhněte žádost o odklad, vyplňte ji a nechte ji potvrdit od dětského lékaře. Zároveň si stáhněte žádost o zařazení dítěte do přípravného ročníku ZŠ (v ZŠ Jesenice a ZŠ Zdiměřice). Dítě lze ponechat v odkladovém roce i dále v MŠ, ale to doporučujeme pouze v ojedinělých případech po konzultaci s rodiči;
 • budete-li mít vyplněnou žádost o OŠD a doporučení poradny, můžete obě žádosti (o odklad i vřazení do přípravky) podat na podatelně ZŠ;
 • pokud se rozhodnete, že vaše dítě bude pokračovat ve vzdělávání v naší MŠ, je třeba tuto informaci sdělit nejpozději do 31.5. a v MŠ odevzdat výsledky vyšetření z poradny (toto je důležité pro další vzdělávání dítěte v následujícím školním roce)
 • bez ohledu na to, zda dítě bude pokračovat ve vzdělávání v MŠ nebo zvolíte přípravnou třídu, je třeba v MŠ odevzdat kopii rozhodnutí o OŠD (vystaví ZŠ);